وی اضافه کرد: در این جلسه پس از شنیدن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه هوشیار ممیز)، صورت های مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 بررسی شد و نتیجه آن مثبت و مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در این جلسه گزارش عملکرد تصویری سازمان به سمع و نظر اعضای مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد قشم رسید.

به گفته عبدی، با توجه به اظهار نظر  حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در سال مالی 1397 مثبت ارزیابی شد و به تصویب مجمع عمومی رسید.

گفتنی است عملکرد سازمان های مناطق آزاد کشور همه ساله در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیرعامل هر یک از سازمان های مناطق آزاد و اعضای هیات مدیره آن مورد بررسی قرار می گیرد.